Regulamin Portalu2020-06-28T18:04:08+00:00

Regulamin poratlu

Regulamin portalu www.mymautic.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://mymautic.pl

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Definicje.

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 2. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem www.mymautic.pl
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.
 5. Administrator – ul. Grobla 7, 61-858 Poznań.
 6. Użytkownik- Osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 7. Usługodawca  – Właściciel Portalu www.mymautic.pl, świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 8. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin np. usług Newslettera.
 9. Panel Użytkownika – miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Forum – Dostępne dla zarejestrowanych użytkowników, niektóre wątki dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 2. Charakter prawny Portalu

 1. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 2. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

§ 3. Zakres usług

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
 • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,
 • otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora.
 • otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Administratora.
 1. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 4. Dostęp do portalu

 1. Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może korzystać z Portalu poprzez zamieszczanie Postów jako gość lub użytkownik zarejestrowany, z zastrzeżeniem przestrzegania treści Regulaminu, w tym zakazów, oraz zasady, że nowe dyskusje mogą być inicjowane tylko przez użytkowników zarejestrowanych.
 2. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

§ 5. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Standardy zapewniane przez Administratora ograniczają dostęp do Kont Użytkowników osobom innym niż Użytkownicy i wykorzystanie tych danych do celów innych niż przewidziane Regulaminem.

Rozdział IV.  Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6. Warunki zawarcia Umowy

 1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu i zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail.
 2. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
 3. Formularz zapisu wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

§ 7.Warunki rozwiązania Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:1.1.  na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów.
  1.2.    z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
  1.3. poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 3. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem są ważne mimo wypisania się z Newslettera tak długo, jak nie zostaną odwołane.

Rozdział V. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze

§  8.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator.
 2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 3. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter podmioty wspierające będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
 4. Zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na stronie Portalu, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
 5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4.
 6. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: hello@mymautic.pl
 7. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 8. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na Portalu mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Portal.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Można korzystać z tekstów zawartych w Poradniku w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych w Poradniku w innym celu nie wymaga zgody pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu www.mymautic.pl”.
 3. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.
 4. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział VI. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

§ 10. Komentarze

 1. Teksty umieszczone w Portalu mogą być komentowane. Komentarze powinny odnosić się do komentowanego artykułu oraz mieć charakter merytoryczny.
 2. Aby opublikować komentarz, należy podać swoje oznaczenie (dowolne imię lub pseudonim) oraz adres e-mail. Adres e-mail nie będzie publikowany na blogu.
 3. Umieszczanie w komentarzach treści naruszających prawo lub dobre obyczaje jest zakazane. Dlatego też została zastosowana akceptacja każdego komentarza przed jego publikacją. Decyduję według swego uznania, które komentarze są zgodne z niniejszym regulaminem.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: hello@mymautic.pl
 2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod hello@mymautic.pl

§ 12. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca oraz Administrator Portalu mymautic.pl  zastrzegają sobie prawo do:
 • tymczasowego wyłączania Portalu lub/i Forum.
 • korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu.
 • całkowitego zamknięcia Portalu lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 • doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb.
 1. Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.